Děkujeme Vám za přihlášení se k odběru našeho newsletteru, kterým Vás budeme informovat o produktech, novinkách a službách Bombay Express.

Přihlášením k odběru newsletteru udělujete společnosti Bombay Express s.r.o., IČO: 027 63 443, se sídlem, Na Křenkově 392/4, Slivenec, 154 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 223554 (dále jako “správce osobních údajů”) souhlas s tím, aby dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) zpracovávala údaje v následujícím rozsahu:

  • e-mailová adresa

Zákonným důvodem pro zasílání newsletteru je udělení Vašeho výslovného souhlasu.

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletteru s informacemi o o produktech, novinkách a službách Bombay Express.

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@bombayexpress.cz, nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů;
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů;
  • právo na přenositelnost osobních údajů;
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů; a 
  • právo vznést námitku.

Ve věcech Vašich práv, dotazů nebo stížností se můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu info@bombayexpress.cz.

Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.